Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.02

„Енергийна ефективност и зелена икономика”

 

Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.  

 

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

 

По Компонент 1 Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списък на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.

б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.

в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.

д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и  оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.

 

По Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална

инвестиционна помощ“:

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения,  представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списък на допустимите категории материали и оборудване.

б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА. 

 

По Компонент 3 „Услуги, попадащи в  режим „минимална помощ”:

а)  Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;.

б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС  EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

 

Допустими кандидати:

а) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

б) микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, и

г) да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

 

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 2 000 000 лева.

По процедурата няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ: до 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

 

За контакти с NORD BG GROUPLTD:

Тел. 062/588 936 – офис

Моб.: 0894 /61 62 85 – управител; 0877 /775196 – координатор

Е-mail: nordbg@abv.bg; nordbg_project@abv.bg